Міжнародны праект “Янка Купала ў дыялогу культур”, які музей ладзіць з 2015 года набыў яшчэ адзін накірунак – карэйскі (The international project “Janka Kupala in the dialogue of cultures”, which conducted by the museum since 2015, took another direction – Korean.)

Распачата падрыхтоўка да выдання зборніка Купалавай паэзіі на карэйскай мове. Пасол Рэспублікі Карэя ў Рэспубліцы Беларусь Кім Ёнг Хо, які стаў адным з удзельнікаў акцыі “Чытаем Купалу разам”, адзначыў, што творы беларускага Песняра па рытміцы падобны да карэйскай паэзіі, а таму блізкія карэйскаму народу. Так нарадзілася ідэя перакласці вершы Купалы на карэйскую мову. У сакавіку 2018 дырэктар музея А. Р. Ляшковіч наведала Сеул у рамках праграмы Карэйскага фонду для ганаровых гасцей мастацтва і культуры: адна з мэтаў праграмы – папулярызаваць карэйскую культуру ў свеце. Падчас візіту адбылася сустрэча з прэзідэнтам Інстытута літаратурнага перакладу Карэі Са Ін Кімам. Установа ажыццяўляе пераклад нацыянальных твораў на мовы свету і выданне замежнай літаратуры на карэйскай. Была дасягнута дамоўленасць аб перакладзе выбраных вершаў Янкі Купалы на карэйскую мову. Праект двухбаковы – у Беларусі плануецца выдаць творы карэйскіх аўтараў. Выданне будзе ажыццёўлена выдавецтвам “Мастацкая літаратура” пры падтрымцы Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Магчыма, ужо налета зборнік шэдэўраў патрыятычнай і інтымнай лірыкі беларускага Песняра на карэйскай мове пабачыць свет. А калі дазволяць паліграфічныя магчымасці, выданне аздобяць найлепшыя ўзоры беларускай кніжнай графікі з калекцыі музея: работы В. Шаранговіча, А. Кашкурэвіча, М. Басалыгі, Г. Паплаўскага. У сваю чаргу беларускія перакладчыкі і выдаўцы прадставяць узоры карэйскай літаратуры беларускім чытачам.

Initiated preparations for the publication of Kupala’s poetry collection in Korean. The Ambassador of the Republic of Korea to the Republic of Belarus Kim Yong Ho, who was one of the participant of the event “Lets read Kupala together”, said that the works of Belarusian Pesnyar rhythm like Korean poetry, and therefore close to the Korean people. Thus was born the idea to translate verses of Kupala into Korean language. In March 2018 the director of the Janka Kupala State Literary museum Alena Lyashkovich visited Seoul as part of the Korean Foundation program for guests of honor of art and culture: one of the program goals — to promote Korean culture in the world. During the visit a meeting with the president of the Institute of Korean Literary Translation Sa In Kim took place. This Institute translates national works into different languages of the world ​​and make publication of foreign literature in Korean. An agreement was reached on the translation of selected poems of Janka Kupala into Korean. The project is bilateral — Belarus plans to publish the works of Korean writers. The publication will be carried out by publishing house “Mastackaja litaratura” with the support of the Ministry of Information of the Republic of Belarus. It is possible that as early as the next year, a collection of masterpieces of patriotic and intimate lyrics of Belarusian Pesnyar will be released in Korean language. And if the printing possibilities will allow the edition will have the best samples of the Belarusian book graphics from the museum collection: works of V. Sharangovich,
A. Kashkurevich, M. Basalyga, G. Paplauski. In turn, the Belarusian translators and publishers will present samples of Korean literature to Belarusian readers.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *